بازگشت به درس

یک تاریخ بسازید

اهمیت: 5

یک شیء Date برای این تاریخ بسازید: 20 فوریه 2012، ساعت 3:12 قبل از ظهر. منطقه زمانی محلی است.

با استفاده از alert آن را نمایش دهید.

تابع سازنده new Date از منطقه زمانی محلی استفاده می‌کند. پس تنها چیز مهم به یاد داشتن این است که ماه‌ها از صفر شروع می‌شوند.

پس فوریه عدد 1 را دارد.

اینجا یک مثال داریم که دارای اعداد برای اجزاء تاریخ است:

//new Date(year, month, date, hour, minute, second, millisecond)
let d1 = new Date(2012, 1, 20, 3, 12);
alert( d1 );

ما می‌توانستیم یک تاریخ از یک رشته بسازیم، مانند این:

//new Date(datastring)
let d2 = new Date("2012-02-20T03:12");
alert( d2 );