بازگشت به درس

مقدارهای عددیِ ویژگی‌ها را در 2 ضرب کنید

اهمیت: 3

یک تابع multiplyNumeric(obj) بسازید که تمام مقدارهای عددیِ ویژگی‌های obj را در 2 ضرب می‌کند.

برای مثال:

// قبل از صدا زدن
let menu = {
 width: 200,
 height: 300,
 title: "My menu"
};

multiplyNumeric(menu);

// بعد از صدا زدن
menu = {
 width: 400,
 height: 600,
 title: "My menu"
};

لطفا در نظر داشته باشید که لازم نیست multiplyNumeric چیزی را برگرداند. بلکه باید شیء را در محل تغییر دهد.

پی نوشت: اینجا از typeof برای بررسی عدد بودن استفاده کنید.

باز کردن یک sandbox همراه با تست‌ها.

// قبل از صدا زدن
let menu = {
 width: 200,
 height: 300,
 title: "My menu"
};

function multiplyNumeric(obj) {
 for (let key in obj) {
  if (typeof obj[key] == 'number') {
   obj[key] *= 2;
  }
 }
}

alert(menu);
function multiplyNumeric(obj) {
 for (let key in obj) {
  if (typeof obj[key] == 'number') {
   obj[key] *= 2;
  }
 }
}

باز کردن راه‌حل همراه با تست‌ها درون یک sandbox.