بازگشت به درس

تابع min(a, b)

اهمیت: 1

تابع min(a,b) را بنویسید که کمترین را از دو عدد a و b خروجی می‌دهد.

برای نمونه:

min(2, 5) == 2
min(3, -1) == -1
min(1, 1) == 1

راه حل با کمک if:

function min(a, b) {
  if (a < b) {
    return a;
  } else {
    return b;
  }
}

راه حل با علامت سوال '?':

function min(a, b) {
  return a < b ? a : b;
}

پی‌نوشت: در حالت a == b، مهم نیست که چه چیزی برگردانده شود.