بازگشت به درس

بیشترین حقوق

اهمیت: 5

یک شیء salaries داریم:

let salaries = {
 "John": 100,
 "Pete": 300,
 "Mary": 250
};

تابع topSalary(salaries) بسازید که اسم شخصی با بیشترین حقوق را برگرداند.

 • اگر salaries خالی بود، باید null برگرداند.
 • اگر چند شخص با بیشترین حقوق وجود داشتند، یکی از آنها را برگرداند.

پی‌نوشت: از Object.entries و تجزیه ساختار برای حلقه زدن در جفت‌های کلید/مقدار استفاده کنید.

باز کردن یک sandbox همراه با تست‌ها.

function topSalary(salaries) {

 let maxSalary = 0;
 let maxName = null;

 for(const [name, salary] of Object.entries(salaries)) {
  if (maxSalary < salary) {
   maxSalary = salary;
   maxName = name;
  }
 }

 return maxName;
}

باز کردن راه‌حل همراه با تست‌ها درون یک sandbox.