بازگشت به درس

دست‌یابی به شیءها

اهمیت: 5

شما آرایه‌ای از شیءهای user دارید که هر کدام دارای name، surname و id هستند.

کدی برای ساختن یک آرایه دیگر از آن بنویسید که شامل شیءهای دارای id و fullName است، که fullName از name و suname ایجاد می‌شود.

برای مثال:

let john = { name: "John", surname: "Smith", id: 1 };
let pete = { name: "Pete", surname: "Hunt", id: 2 };
let mary = { name: "Mary", surname: "Key", id: 3 };

let users = [ john, pete, mary ];

let usersMapped = /* ... کد شما ... */

/*
usersMapped = [
 { fullName: "John Smith", id: 1 },
 { fullName: "Pete Hunt", id: 2 },
 { fullName: "Mary Key", id: 3 }
]
*/

alert( usersMapped[0].id ) // 1
alert( usersMapped[0].fullName ) // John Smith

پس در واقع شما باید طرحی از آرایه‌ای از شیءها برای آرایه‌ای دیگر بیابید. سعی کنید از <= اینجا استفاده کنید. یک فریب کوچک وجود دارد.

let john = { name: "John", surname: "Smith", id: 1 };
let pete = { name: "Pete", surname: "Hunt", id: 2 };
let mary = { name: "Mary", surname: "Key", id: 3 };

let users = [ john, pete, mary ];

let usersMapped = users.map(user => ({
 fullName: `${user.name} ${user.surname}`,
 id: user.id
}));

/*
usersMapped = [
 { fullName: "John Smith", id: 1 },
 { fullName: "Pete Hunt", id: 2 },
 { fullName: "Mary Key", id: 3 }
]
*/

alert( usersMapped[0].id ); // 1
alert( usersMapped[0].fullName ); // John Smith

لطفا در نظر داشته باشید که در تابع‌های کمانی ما باید از پرانتزهای اضافی استفاده کنیم.

نمی‌توانیم اینگونه بنویسیم:

let usersMapped = users.map(user => {
 fullName: `${user.name} ${user.surname}`,
 id: user.id
});

همانطور که به یاد داریم، دو نوع تابع کمانی وجود دارد: بدون بدنه value => expr و همراه با بدنه value => {...}.

اینجا جاوااسکریپت با } به عنوان آغاز بدنه تابع رفتار می‌کند نه آغاز شیء. راه حل در پیچیدن آنها درون یک «پرانتر» است:

let usersMapped = users.map(user => ({
 fullName: `${user.name} ${user.surname}`,
 id: user.id
}));

حالا درست است.