بازگشت به درس

ارتشی از تابع‌ها

اهمیت: 5

کد پایین یک ارایه از shooters(تیراندازها) را می‌سازد.

هر تابع باید عدد آن را نمایش دهد. اما یک چیز اشتباه است…

function makeArmy() {
 let shooters = [];

 let i = 0;
 while (i < 10) {
  let shooter = function() { // shooter ساخت یک تابع
   alert( i ); // که باید عدد خود را نمایش دهد
  };
  shooters.push(shooter); // و آن را به ارایه اضافه کند
  i++;
 }

 // ها را برگرداندshooter و آرایه‌ای از...
 return shooters;
}

let army = makeArmy();

// ها به جای عدد خود یعنی ...3 ،2 ،1 ،0 عدد 10 را نمایش می‌دهندshooter تمام
army[0](); // عدد 10 از تیرانداز 0
army[1](); // عدد 10 از تیرانداز 1
army[2](); // عدد 10 و همینطور ادامه می‌یابد

چرا تمام shooterها مقدار یکسان را نمایش می‌دهند؟

کد را درست کنید تا همانطور که می‌خواهیم کار کند.

باز کردن یک sandbox همراه با تست‌ها.

بیایید بررسی کنیم که درون makeArmy دقیقا چه چیزی پیش می‌آید و راه‌حل واضح می‌شود.

 1. یک آرایه خالی shooters می‌سازد:

  let shooters = [];
 2. آن را با استفاده از shooters.push(function) درون حلقه از تابع‌ها پر می‌کند.

  هر المان تابع است پس نتیجه آرایه اینگونه بنظر می‌رسد:

  shooters = [
   function () { alert(i); },
   function () { alert(i); },
   function () { alert(i); },
   function () { alert(i); },
   function () { alert(i); },
   function () { alert(i); },
   function () { alert(i); },
   function () { alert(i); },
   function () { alert(i); },
   function () { alert(i); }
  ];
 3. آرایه از تابع برگردانده می‌شود.

  سپس بعدها، فراخوانی هر عددی، برای مثال army[5]() المان army[5] را از آرایه دریافت می‌کند (که یک تابع است) و آن را فراخوانی می‌کند.

  حالا چرا تمام تابع‌ها مقدار یکسان 10 را برمی‌گردانند؟

  به دلیل اینکه هیچ متغیر محلی i درون تابع‌های shooter وجود ندارد. زمانی که چنین تابعی صدا زده می‌شود، i را از محیط لغوی بیرونی خود دریافت می‌کند.

  سپس مقدار i چه چیزی خواهد بود؟

  اگر ما به کد منبع نگاه کنیم:

  function makeArmy() {
   ...
   let i = 0;
   while (i < 10) {
    let shooter = function() { // shooter تابع
     alert( i ); // باید عدد خودش را نشان دهد
    };
    shooters.push(shooter); // اضافه کردن تابع به آرایه
    i++;
   }
   ...
  }

  می‌توانیم ببینیم که تمام تابع‌های shooter در محیط لغوی تابع makeArmy() ساخته شده‌اند. اما زمانی که army[5]() فراخوانی می‌شود، makeArmy از قبل کار خودش را انجام داده و مقدار نهایی i برابر با 10 است (while در i=10 می‌ایستد).

  به عنوان نتیجه، تمام تابع‌های shooter مقدار یکسان را از محیط لغوی بیرونی دریافت می‌کنند و به همین دلیل، مقدار آخر i=10 است.

  همانطور که در بالا می‌بینید، در هر تکرار از بلوک while {...}، یک محیط لغوی جدید ساخته می‌شود. پس برای درست کردن این، ما مقدار i را در یک متغیر درون بلوک while {...} کپی می‌کنیم، مانند این:

  function makeArmy() {
   let shooters = [];
  
   let i = 0;
   while (i < 10) {
     let j = i;
     let shooter = function() { // shooter تابع
      alert( j ); // باید عدد خودش را نشان دهد
     };
    shooters.push(shooter);
    i++;
   }
  
   return shooters;
  }
  
  let army = makeArmy();
  
  // حالا کد به درستی کار می‌کند
  army[0](); // 0
  army[5](); // 5

  اینجا let j = i یک متغیر «محلی در هر تکرار» j را تعریف می‌کند و i را در آن کپی می‌کند. مقدارهای اولیه «با مقدار خود» کپی می‌شوند پس در واقع ما یک کپی مستقل از i داریم که به تکرار کنونی حلقه تعلق دارد.

  تیراندازها به درستی کار می‌کنند چون حالا مقدار i کمی نزدیک‌تر شده است. درون محیط لغوی makeArmy() نیست بلکه در محیط لغوی متناظر با تکرار کنونی حلقه وجود دارد:

  اگر ما در ابتدا از for استفاده می‌کردیم، از چنین مشکلی جلوگیری میشد، مثل این:

  function makeArmy() {
  
   let shooters = [];
  
   for(let i = 0; i < 10; i++) {
    let shooter = function() { // shooter تابع
     alert( i ); // باید عدد خودش را نشان دهد
    };
    shooters.push(shooter);
   }
  
   return shooters;
  }
  
  let army = makeArmy();
  
  army[0](); // 0
  army[5](); // 5

  این کد اساسا یکسان است چون for در هر تکرار یک محیط لغوی جدید را ایجاد می‌کند که متغیر i خودش را دارد. پس shooter که در هر تکرار ایجاد شده است به i خودش از همان تکرار رجوع می‌کند.

حالا همانطور که شما زحمت زیادی را برای خواندن این راه‌حل کشیدید، دستور العمل نهایی بسیار ساده است – فقط از for استفاده کنید، شاید بپرسید آیا ارزش آن را داشت؟

خب اگر شما می‌توانستید به راحتی سوال را جواب دهید، راه‌حل را نمی‌خواندید. پس خوشبختانه این تکلیف باید به شما برای فهمیدن این نکات کمی کمک کرده باشد.

علاوه بر آن، مواردی وجود دارد که کسی while را به for ترجیح دهد یا سناریوهای دیگر در میان باشند که چنین مشکلاتی واقعا پیش بیایند.

باز کردن راه‌حل همراه با تست‌ها درون یک sandbox.