بازگشت به درس

آخرین مقدار حلقه

اهمیت: 3

آخرین مقداری که نمایش داده می شود چیست؟ چرا؟

let i = 3;

while (i) {
  alert( i-- );
}

پاسخ: 1.

let i = 3;

while (i) {
  alert( i-- );
}

در هر بار تکرار حلقه متغیر i به مقدار 1 عدد کم می شود. عبارت while(i) وقتی به i = 0 برسد متوقف می شود.

حالا گام های حلقه به این صورت است (“تشریح حلقه”):

let i = 3;

alert(i--); // عدد 3 را نشان میدهد و متغیر را به 2 کاهش میدهد

alert(i--); // عدد 2 را نشان میدهد و متغیر را به 1 کاهش میدهد

alert(i--); // عدد 1 را نشان میدهد و متغیر را به 0 کاهش میدهد

// حلقه را خاتمه میدهد while(i) تمام. عبارت