بازگشت به درس

آیا آرایه کپی شده است؟

اهمیت: 3

این کد چه چیزی نشان خواهد داد؟

let fruits = ["Apples", "Pear", "Orange"];

// یک مقدار جدید را به «کپی» اضافه کردیم
let shoppingCart = fruits;
shoppingCart.push("Banana");

// چه چیزی وجود دارد؟ fruits در آرایه
alert( fruits.length ); // ?

نتیجه 4 است:

let fruits = ["Apples", "Pear", "Orange"];

let shoppingCart = fruits;

shoppingCart.push("Banana");

alert( fruits.length ); // 4

به این دلیل که آرایه‌ها شیء هستند. پس هر دوی shoppingCart و fruits به یک آرایه رجوع می‌کنند.