بازگشت به درس

بررسی خالی بودن

اهمیت: 5

تابع isEmpty(obj) را بنویسید که اگر شیء هیچ ویژگی‌ای نداشته true را برمی‌گرداند، در غیر این صورت false را.

باید مانند این کد عمل کند:

let schedule = {};

alert( isEmpty(schedule) ); // true

schedule["8:30"] = "get up";

alert( isEmpty(schedule) ); // false

باز کردن یک sandbox همراه با تست‌ها.

فقط درون شیء حلقه بزنید تا اگر حداقل یک ویژگی وجود داشته باشد return false را انجام دهد.

function isEmpty(obj) {
 for (let key in obj) {
  return false;
 }
 return true;
}
function isEmpty(obj) {
 for (let key in obj) {
  // if the loop has started, there is a prorty
  return false;
 }
 return true;
}

باز کردن راه‌حل همراه با تست‌ها درون یک sandbox.