بازگشت به درس

فرم‌های پسوندی و پیشوندی

اهمیت: 5

مقادیر نهایی تمام متغیرهای a، b، c، و d بعد از اجرای کد زیر چیست؟

let a = 1, b = 1;

let c = ++a; // ?
let d = b++; // ?

جواب:

  • a = 2
  • b = 2
  • c = 2
  • d = 1
let a = 1, b = 1;

alert( ++a ); // 2 ،پیشوند مقدار جدید را برمی‌گرداند
alert( b++ ); // 1 ،پسوند مقدار قدیمی را برمی‌گرداند

alert( a ); // 2 ،یکی اضافه شد
alert( b ); // 2 ،یکی اضافه شد