بازگشت به درس

if (رشته‌ای شامل عدد صفر)

اهمیت: 5

آیا alert اجرا می‌شود؟

if ("0") {
  alert( 'سلام' );
}

بله اجرا می‌شود.

هر رشته به جز رشته خالی ("0" خالی نیست!) از نظر منطقی true ارزیابی می‌شود.

می‌توانیم این تکه کد را اجرا کنیم و مورد بالا را بررسی کنیم:

if ("0") {
  alert( 'سلام' );
}