بازگشت به درس

یک سوال درباره "if"

اهمیت: 5

کدام یک از alertها اجرا خواهد شد؟

نتیجه عبارت های داخل (...)if چه خواهد بود؟

if (-1 || 0) alert( 'first' );
if (-1 && 0) alert( 'second' );
if (null || -1 && 1) alert( 'third' );

جواب: اولی و سومی اجرا خواهند شد.

جزییات:

// Runs.
// The result of -1 || 0 = -1, truthy
if (-1 || 0) alert( 'first' );

// Doesn't run
// -1 && 0 = 0, falsy
if (-1 && 0) alert( 'second' );

// Executes
// Operator && has a higher precedence than ||
// so -1 && 1 executes first, giving us the chain:
// null || -1 && 1  ->  null || 1  ->  1
if (null || -1 && 1) alert( 'third' );