بازگشت به درس

آیا "else" لازم است؟

اهمیت: 4

تابع زیر true را برمیگرداند اگر پارامتر age از 18 بزرگتر باشد.

در غیر اینصورت برای تأیید سوال می‌پرسد و سپس جواب را بر‌میگرداند:

function checkAge(age) {
if (age > 18) {
return true;
} else {
// ...
return confirm('Did parents allow you?');
}
}

آیا اگر else را حذف کنیم تابع جور دیگری کار می‌کند؟

function checkAge(age) {
if (age > 18) {
return true;
}
// ...
return confirm('Did parents allow you?');
}

آیا هیچ تفاوتی در رفتار این دو حالت وجود دارد؟

فرقی ندارد.

در هر دو مورد، return confirm('Did parents allow you?') دقیقا زمانی که شرط if برابر falsy باشد اجرا می‌شود.