بازگشت به درس

کار با متغیرها

اهمیت: 2
  1. دو متغیر تعریف کنید : admin و name.
  2. مقدار John را به name اختصاص دهید.
  3. مقدار name را در admin کپی کنید.
  4. با استفاده از alert مقدار admin را نمایش دهید (خروجی باید John باشد).

در کدهای زیر، هر خط مربوط به مواردی است که در لیست تمرین بیان شد.

let admin, name; // می‌توانیم دو متغیر را یکجا تعریف کنیم

name = "John";

admin = name;

alert( admin ); // "John"