بازگشت به درس

سلام شیء

اهمیت: 5

کد را بنویسید، هر خط کد برای یک عمل:

  1. یک شیء خالی user بسازید.
  2. ویژگی name را با مقدار John به آن اضافه کنید.
  3. ویژگی surname را با مقدار Smith به آن اضافه کنید.
  4. مقدار name را به Pete تغییر دهید.
  5. ویژگی name را از شیء حذف کنید.
let user = {};
user.name = "John";
user.surname = "Smith";
user.name = "Pete";
delete user.name;