بازگشت به درس

روز هفته را نشان دهید

اهمیت: 5

یک تابع getWeekDay(date) بنویسید که روز هفته را به این شکل نشان می‌دهد: ‘MO’، ‘TU’، ‘WE’، ‘TH’، ‘FR’، ‘SA’، ‘SU’.

برای مثال:

let date = new Date(2012, 0, 3);  // 3 Jan 2012
alert( getWeekDay(date) );        // را نشان دهد "TU" باید

باز کردن یک sandbox همراه با تست‌ها.

متد date.getDay() عدد روز هفته را برمی‌گرداند که از یکشنبه شروع می‌شود.

بیایید یک آرایه از روزهای هفته بسازیم تا بتوانیم اسم روز درست را با عدد آن دریافت کنیم:

function getWeekDay(date) {
  let days = ['SU', 'MO', 'TU', 'WE', 'TH', 'FR', 'SA'];

  return days[date.getDay()];
}

let date = new Date(2014, 0, 3); // 3 Jan 2014
alert( getWeekDay(date) ); // FR
function getWeekDay(date) {
  let days = ['SU', 'MO', 'TU', 'WE', 'TH', 'FR', 'SA'];

  return days[date.getDay()];
}

باز کردن راه‌حل همراه با تست‌ها درون یک sandbox.