بازگشت به درس

چند ثانیه تا فردا مانده است؟

اهمیت: 5

تابع getSecondsToTomorrow() بسازید که تعداد ثانیه‌ها را تا فردا برمی‌گرداند.

برای مثال، اگر الان 23:00 باشد داریم:

getSecondsToTomorrow() == 3600

پی‌نوشت: تابع باشد به ازای هر روزی کار کند، «امروز» کد اختصاصی ندارد.

برای گرفتن تعداد میلی‌ثانیه‌ها تا فردا، می‌توانیم از «فردا 00:00:00» تاریخ کنونی را کم کنیم.

اول، ما «فردا» را ایجاد می‌کنیم و سپس این کار را انجام می‌دهیم:

function getSecondsToTomorrow() {
 let now = new Date();

 // تاریخ فردا
 let tomorrow = new Date(now.getFullYear(), now.getMonth(), now.getDate()+1);

 let diff = tomorrow - now; // تفاضل به میلی‌ثانیه
 return Math.round(diff / 1000); // تبدیل به ثانیه
}

راه حل جایگزین:

function getSecondsToTomorrow() {
 let now = new Date();
 let hour = now.getHours();
 let minutes = now.getMinutes();
 let seconds = now.getSeconds();
 let totalSecondsToday = (hour * 60 + minutes) * 60 + seconds;
 let totalSecondsInADay = 86400;

 return totalSecondsInADay - totalSecondsToday;
}

لطفا در نظر داشته باشید که بسیاری از کشورها ساعت تابستانی دارند (DST)، پس ممکن است بعضی از روزها 23 یا 25 ساعت داشته باشند. شاید بهتر است با چنین روزهایی متفاوت رفتار کنیم.