بازگشت به درس

ویژگی تابع بعد از پیوند زدن

اهمیت: 5

یک مقدار در ویژگی تابعی وجود دارد. آیا بعد از bind تغییر می‌کند؟ چرا یا چرا نه؟

function sayHi() {
  alert( this.name );
}
sayHi.test = 5;

let bound = sayHi.bind({
  name: "John"
});

alert( bound.test ); // خروجی چه خواهد بود؟ چرا؟

جواب: undefined.

نتیجه bind شیء دیگری است. آن شیء ویژگی test را ندارد.