بازگشت به درس

تابعی درون if

اهمیت: 5

به کد زیر نگاه بیاندازید. نتیجه فراخوانی در خط اخر چه چیزی خواهد بود؟

let phrase = "Hello";

if (true) {
  let user = "John";

  function sayHi() {
    alert(`${phrase}, ${user}`);
  }
}

sayHi();

نتیجه یک ارور است.

تابع sayHi درون if تعریف شده است پس فقط درون آن وجود دارد. بیرون از آن sayHi نداریم.