بازگشت به درس

ارث‌بری از SyntaxError

اهمیت: 5

یک کلاس FormatError بسازید که از کلاس درون‌ساخت SyntaxError ارث‌بری می‌کند.

این کلاس باید از ویژگی‌های message، name و stack پشتیبانی کند.

مثالی از کاربرد:

let err = new FormatError("formatting error");

alert( err.message ); // formatting error
alert( err.name ); // FormatError
alert( err.stack ); // stack

alert( err instanceof FormatError ); // true
alert( err instanceof SyntaxError ); // true (ارث‌بری می‌کند SyntaxError چون از)
class FormatError extends SyntaxError {
  constructor(message) {
    super(message);
    this.name = this.constructor.name;
  }
}

let err = new FormatError("formatting error");

alert( err.message ); // formatting error
alert( err.name ); // FormatError
alert( err.stack ); // stack

alert( err instanceof SyntaxError ); // true