بازگشت به درس

تاریخ مربوط را تغییر شکل دهید

اهمیت: 4

تابع formatDate(date) بنویسید که باید date را به صورت زیر تغییر شکل دهد:

 • اگر از date کمتر از 1 ثانیه گذشته باشد، سپس شکل جدید "right now"(همین حالا) است.
 • در غیر این صورت اگر از date کمتر از 1 دقیقه گذشته باشد، سپس شکل چدید "n sec. ago"(n ثانیه قبل) است.
 • در غیر این صورت اگر کمتر از یک ساعت باشد، سپس شکل جدید "m min. ago"(m دقیقه پیش) است.
 • در غیر این صورت، تاریخ کامل با به شکل "DD.MM.YY HH:mm" باشد. یعنی: "day.month.year hours:minutes"، همه به شکل دو رقمی مانند 10:00 31.12.16.

برای مثال:

alert( formatDate(new Date(new Date - 1)) ); // "right now"

alert( formatDate(new Date(new Date - 30 * 1000)) ); // "30 sec. ago"

alert( formatDate(new Date(new Date - 5 * 60 * 1000)) ); // "5 min. ago"

// تاریخ دیروز مانند 20:00 31.12.16
alert( formatDate(new Date(new Date - 86400 * 1000)) );

باز کردن یک sandbox همراه با تست‌ها.

برای گرفتن زمان از date تا الان، بیایید تفاضل تاریخ‌ها را بیابیم.

function formatDate(date) {
 let diff = new Date() - date; // تفاضل به میلی‌ثانیه

 if (diff < 1000) { // less than 1 second
  return 'right now';
 }

 let sec = Math.floor(diff / 1000); // به ثانیه diff تبدیل

 if (sec < 60) {
  return sec + ' sec. ago';
 }

 let min = Math.floor(diff / 60000); // به دقیقه diff تبدیل
 if (min < 60) {
  return min + ' min. ago';
 }

 // تغییر دادن شکل تاریخ
 // اضافه کردن صفر به دقیقه/ساعت/ماه/روز تک رقمی
 let d = date;
 d = [
  '0' + d.getDate(),
  '0' + (d.getMonth() + 1),
  '' + d.getFullYear(),
  '0' + d.getHours(),
  '0' + d.getMinutes()
 ].map(component => component.slice(-2)); // دریافت 2 رقم آخر هر جزء

 // متصل کردن اجزاء برای ایجاد تاریخ
 return d.slice(0, 3).join('.') + ' ' + d.slice(3).join(':');
}

alert( formatDate(new Date(new Date - 1)) ); // "right now"

alert( formatDate(new Date(new Date - 30 * 1000)) ); // "30 sec. ago"

alert( formatDate(new Date(new Date - 5 * 60 * 1000)) ); // "5 min. ago"

// تاریخ دیروز مانند 20:00 31.12.2016
alert( formatDate(new Date(new Date - 86400 * 1000)) );

راه حل جایگزین:

function formatDate(date) {
 let dayOfMonth = date.getDate();
 let month = date.getMonth() + 1;
 let year = date.getFullYear();
 let hour = date.getHours();
 let minutes = date.getMinutes();
 let diffMs = new Date() - date;
 let diffSec = Math.round(diffMs / 1000);
 let diffMin = diffSec / 60;
 let diffHour = diffMin / 60;

 // تغییر دادن شکل
 year = year.toString().slice(-2);
 month = month < 10 ? '0' + month : month;
 dayOfMonth = dayOfMonth < 10 ? '0' + dayOfMonth : dayOfMonth;
 hour = hour < 10 ? '0' + hour : hour;
 minutes = minutes < 10 ? '0' + minutes : minutes;

 if (diffSec < 1) {
  return 'right now';
 } else if (diffMin < 1) {
  return `${diffSec} sec. ago`
 } else if (diffHour < 1) {
  return `${diffMin} min. ago`
 } else {
  return `${dayOfMonth}.${month}.${year} ${hour}:${minutes}`
 }
}

باز کردن راه‌حل همراه با تست‌ها درون یک sandbox.