بازگشت به درس

اعداد زوج را در حلقه خروجی بدهید

اهمیت: 5

از حلقه for برای خروجی دادن اعداد زوج بین 2 و 10 استفاده کنید.

[دمو]

for (let i = 2; i <= 10; i++) {
  if (i % 2 == 0) {
    alert( i );
  }
}

ما اینجا از عملگر “modulo” % برای گرفتن باقی مانده و بررسی زوج بودن استفاده می کنیم.