بازگشت به درس
این محتوا تنها در این زبان‌ها موجود است: عربي, English, Español, Français, Italiano, 日本語, Русский, Українська, 简体中文. لطفاً به ما

The first idea can be to list the languages with | in-between.

But that doesn’t work right:

let regexp = /Java|JavaScript|PHP|C|C\+\+/g;

let str = "Java, JavaScript, PHP, C, C++";

alert( str.match(regexp) ); // Java,Java,PHP,C,C

The regular expression engine looks for alternations one-by-one. That is: first it checks if we have Java, otherwise – looks for JavaScript and so on.

As a result, JavaScript can never be found, just because Java is checked first.

The same with C and C++.

There are two solutions for that problem:

  1. Change the order to check the longer match first: JavaScript|Java|C\+\+|C|PHP.
  2. Merge variants with the same start: Java(Script)?|C(\+\+)?|PHP.

In action:

let regexp = /Java(Script)?|C(\+\+)?|PHP/g;

let str = "Java, JavaScript, PHP, C, C++";

alert( str.match(regexp) ); // Java,JavaScript,PHP,C,C++