۷ اوت ۲۰۲۲
این محتوا تنها در این زبان‌ها موجود است: عربي, English, Español, Français, Italiano, 日本語, Русский, Українська, 简体中文. لطفاً به ما

Alternation (OR) |

Alternation is the term in regular expression that is actually a simple “OR”.

In a regular expression it is denoted with a vertical line character |.

For instance, we need to find programming languages: HTML, PHP, Java or JavaScript.

The corresponding regexp: html|php|java(script)?.

A usage example:

let regexp = /html|php|css|java(script)?/gi;

let str = "First HTML appeared, then CSS, then JavaScript";

alert( str.match(regexp) ); // 'HTML', 'CSS', 'JavaScript'

We already saw a similar thing – square brackets. They allow to choose between multiple characters, for instance gr[ae]y matches gray or grey.

Square brackets allow only characters or character classes. Alternation allows any expressions. A regexp A|B|C means one of expressions A, B or C.

For instance:

 • gr(a|e)y means exactly the same as gr[ae]y.
 • gra|ey means gra or ey.

To apply alternation to a chosen part of the pattern, we can enclose it in parentheses:

 • I love HTML|CSS matches I love HTML or CSS.
 • I love (HTML|CSS) matches I love HTML or I love CSS.

Example: regexp for time

In previous articles there was a task to build a regexp for searching time in the form hh:mm, for instance 12:00. But a simple \d\d:\d\d is too vague. It accepts 25:99 as the time (as 99 minutes match the pattern, but that time is invalid).

How can we make a better pattern?

We can use more careful matching. First, the hours:

 • If the first digit is 0 or 1, then the next digit can be any: [01]\d.
 • Otherwise, if the first digit is 2, then the next must be [0-3].
 • (no other first digit is allowed)

We can write both variants in a regexp using alternation: [01]\d|2[0-3].

Next, minutes must be from 00 to 59. In the regular expression language that can be written as [0-5]\d: the first digit 0-5, and then any digit.

If we glue hours and minutes together, we get the pattern: [01]\d|2[0-3]:[0-5]\d.

We’re almost done, but there’s a problem. The alternation | now happens to be between [01]\d and 2[0-3]:[0-5]\d.

That is: minutes are added to the second alternation variant, here’s a clear picture:

[01]\d | 2[0-3]:[0-5]\d

That pattern looks for [01]\d or 2[0-3]:[0-5]\d.

But that’s wrong, the alternation should only be used in the “hours” part of the regular expression, to allow [01]\d OR 2[0-3]. Let’s correct that by enclosing “hours” into parentheses: ([01]\d|2[0-3]):[0-5]\d.

The final solution:

let regexp = /([01]\d|2[0-3]):[0-5]\d/g;

alert("00:00 10:10 23:59 25:99 1:2".match(regexp)); // 00:00,10:10,23:59

تمارین

There are many programming languages, for instance Java, JavaScript, PHP, C, C++.

Create a regexp that finds them in the string Java JavaScript PHP C++ C:

let regexp = /your regexp/g;

alert("Java JavaScript PHP C++ C".match(regexp)); // Java JavaScript PHP C++ C

The first idea can be to list the languages with | in-between.

But that doesn’t work right:

let regexp = /Java|JavaScript|PHP|C|C\+\+/g;

let str = "Java, JavaScript, PHP, C, C++";

alert( str.match(regexp) ); // Java,Java,PHP,C,C

The regular expression engine looks for alternations one-by-one. That is: first it checks if we have Java, otherwise – looks for JavaScript and so on.

As a result, JavaScript can never be found, just because Java is checked first.

The same with C and C++.

There are two solutions for that problem:

 1. Change the order to check the longer match first: JavaScript|Java|C\+\+|C|PHP.
 2. Merge variants with the same start: Java(Script)?|C(\+\+)?|PHP.

In action:

let regexp = /Java(Script)?|C(\+\+)?|PHP/g;

let str = "Java, JavaScript, PHP, C, C++";

alert( str.match(regexp) ); // Java,JavaScript,PHP,C,C++

A “bb-tag” looks like [tag]...[/tag], where tag is one of: b, url or quote.

For instance:

[b]text[/b]
[url]http://google.com[/url]

BB-tags can be nested. But a tag can’t be nested into itself, for instance:

Normal:
[url] [b]http://google.com[/b] [/url]
[quote] [b]text[/b] [/quote]

Can't happen:
[b][b]text[/b][/b]

Tags can contain line breaks, that’s normal:

[quote]
 [b]text[/b]
[/quote]

Create a regexp to find all BB-tags with their contents.

For instance:

let regexp = /your regexp/flags;

let str = "..[url]http://google.com[/url]..";
alert( str.match(regexp) ); // [url]http://google.com[/url]

If tags are nested, then we need the outer tag (if we want we can continue the search in its content):

let regexp = /your regexp/flags;

let str = "..[url][b]http://google.com[/b][/url]..";
alert( str.match(regexp) ); // [url][b]http://google.com[/b][/url]

Opening tag is \[(b|url|quote)].

Then to find everything till the closing tag – let’s use the pattern .*? with flag s to match any character including the newline and then add a backreference to the closing tag.

The full pattern: \[(b|url|quote)\].*?\[/\1].

In action:

let regexp = /\[(b|url|quote)].*?\[\/\1]/gs;

let str = `
 [b]hello![/b]
 [quote]
  [url]http://google.com[/url]
 [/quote]
`;

alert( str.match(regexp) ); // [b]hello![/b],[quote][url]http://google.com[/url][/quote]

Please note that besides escaping [, we had to escape a slash for the closing tag [\/\1], because normally the slash closes the pattern.

Create a regexp to find strings in double quotes "...".

The strings should support escaping, the same way as JavaScript strings do. For instance, quotes can be inserted as \" a newline as \n, and the backslash itself as \\.

let str = "Just like \"here\".";

Please note, in particular, that an escaped quote \" does not end a string.

So we should search from one quote to the other ignoring escaped quotes on the way.

That’s the essential part of the task, otherwise it would be trivial.

Examples of strings to match:

.. "test me" ..
.. "Say \"Hello\"!" ... (escaped quotes inside)
.. "\\" .. (double backslash inside)
.. "\\ \"" .. (double backslash and an escaped quote inside)

In JavaScript we need to double the backslashes to pass them right into the string, like this:

let str = ' .. "test me" .. "Say \\"Hello\\"!" .. "\\\\ \\"" .. ';

// the in-memory string
alert(str); // .. "test me" .. "Say \"Hello\"!" .. "\\ \"" ..

The solution: /"(\\.|[^"\\])*"/g.

Step by step:

 • First we look for an opening quote "
 • Then if we have a backslash \\ (we have to double it in the pattern because it is a special character), then any character is fine after it (a dot).
 • Otherwise we take any character except a quote (that would mean the end of the string) and a backslash (to prevent lonely backslashes, the backslash is only used with some other symbol after it): [^"\\]
 • …And so on till the closing quote.

In action:

let regexp = /"(\\.|[^"\\])*"/g;
let str = ' .. "test me" .. "Say \\"Hello\\"!" .. "\\\\ \\"" .. ';

alert( str.match(regexp) ); // "test me","Say \"Hello\"!","\\ \""

Write a regexp to find the tag <style...>. It should match the full tag: it may have no attributes <style> or have several of them <style type="..." id="...">.

…But the regexp should not match <styler>!

For instance:

let regexp = /your regexp/g;

alert( '<style> <styler> <style test="...">'.match(regexp) ); // <style>, <style test="...">

The pattern start is obvious: <style.

…But then we can’t simply write <style.*?>, because <styler> would match it.

We need either a space after <style and then optionally something else or the ending >.

In the regexp language: <style(>|\s.*?>).

In action:

let regexp = /<style(>|\s.*?>)/g;

alert( '<style> <styler> <style test="...">'.match(regexp) ); // <style>, <style test="...">
نقشه آموزش

نظرات

قبل از نظر دادن این را بخوانید…
 • اگر پیشنهادی برای بهبود ترجمه دارید - لطفا یک ایشوی گیت‌هاب یا یک پول‌ریکوئست به جای کامنت‌گذاشتن باز کنید.
 • اگر چیزی را در مقاله متوجه نمی‌شوید – به دقت توضیح دهید.
 • برای قراردادن یک خط از کد، از تگ <code> استفاده کنید، برای چندین خط – کد را درون تگ <pre> قرار دهید، برای بیش از ده خط کد – از یک جعبهٔ شنی استفاده کنید. (plnkr، jsbin، codepen…)