بازگشت به درس

جداسازی توسط حدود

اهمیت: 4

یک تابع filterRange(arr, a, b) بنویسید که یک آرایه arr دریافت می‌کند، به دنبال المان‌های بزرگتر یا مساوی a و کوچکتر یا مساوی b می‌گردد و نتیجه را به شکل آرایه برمی‌گرداند.

تابع نباید آرایه داده شده را تغییر دهد. باید آرایه جدید را برگرداند.

برای مثال:

let arr = [5, 3, 8, 1];

let filtered = filterRange(arr, 1, 4);

alert( filtered ); // 3,1 (مقدارهای مورد نظر)

alert( arr ); // 5,3,8,1 (تغییر داده نشده)

باز کردن یک sandbox همراه با تست‌ها.

function filterRange(arr, a, b) {
  // برای خوانایی بهتر به دور عبارت، پرانتز اضافه کردیم
  return arr.filter(item => (a <= item && item <= b));
}

let arr = [5, 3, 8, 1];

let filtered = filterRange(arr, 1, 4);

alert( filtered ); // 3,1 (مقدارهای مورد نظر)

alert( arr ); // 5,3,8,1 (تغییر داده نشده)
function filterRange(arr, a, b) {
  // added brackets around the expression for better readability
  return arr.filter(item => (a <= item && item <= b));
}

باز کردن راه‌حل همراه با تست‌ها درون یک sandbox.