بازگشت به درس

استخراج پول

اهمیت: 4

ما یک قیمت به شکل "$120" داریم. به این معنی که علامت دلار اول می‌آید، و سپس عدد.

یک تابع extractCurrencyValue(str) بسازید که مقدار عددی را از چنین رشته‌ای بیرون می‌کند و آن را برمی‌گرداند.

مثال:

alert( extractCurrencyValue('$120') === 120 ); // true

باز کردن یک sandbox همراه با تست‌ها.

function extractCurrencyValue(str) {
  return +str.slice(1);
}
function extractCurrencyValue(str) {
  return +str.slice(1);
}

باز کردن راه‌حل همراه با تست‌ها درون یک sandbox.