بازگشت به درس

مقداردهی تجزیه‌کننده‌ی ساختار

اهمیت: 5

ما یک شیء داریم:

let user = {
  name: "John",
  years: 30
};

مقداردهی تجزیه‌کننده‌ی ساختاری بنویسید که این‌ها را بخواند:

  • ویژگی name درون متغیر name.
  • ویژگی years درون متغیر age.
  • ویژگی isAdmin درون متغیر isAdmin (اگر این ویژگی ناموجود بود، مقدار false باشد)

یک مثال برای مقدارها بعد از مقداردهی شما:

let user = { name: "John", years: 30 };

// :کد شما در سمت چپ
// ... = user

alert( name ); // John
alert( age ); // 30
alert( isAdmin ); // false
let user = {
  name: "John",
  years: 30
};

let {name, years: age, isAdmin = false} = user;

alert( name ); // John
alert( age ); // 30
alert( isAdmin ); // false