بازگشت به درس

دکوراتور "defer()" را به تابع‌ها اضافه کنید

اهمیت: 4

متد defer(ms) را به پروتوتایپ تمام تابع‌ها اضافه کنید که یک دربرگیرنده را برمی‌گرداند و فراخوانی را به اندازه ms میلی‌ثانیه به تاخیر می‌اندازد.

این کد نمونه‌ای چگونگی کار کردن آن است:

function f(a, b) {
 alert( a + b );
}

f.defer(1000)(1, 2); // بعد از 1 ثانیه 3 را نمایش می‌دهد

لطفا در نظر داشته باشید که آرگومان‌ها باید به تابع اصلی پاس داده شوند.

Function.prototype.defer = function(ms) {
 let f = this;
 return function(...args) {
  setTimeout(() => f.apply(this, args), ms);
 }
};

// آن را بررسی کنید
function f(a, b) {
 alert( a + b );
}

f.defer(1000)(1, 2); // بعد از 1 ثانیه 3 را نمایش می‌دهد

لطفا توجه کنید: ما در f.apply از this استفاده کردیم تا کاری کنیم که دکور کردن برای متدهای شیء هم کار کند.

پس اگر تابع دربرگیرنده به عنوان متد شیء فراخوانی شود، سپس this به متد اصلی f پاس داده می‌شود.

Function.prototype.defer = function(ms) {
 let f = this;
 return function(...args) {
  setTimeout(() => f.apply(this, args), ms);
 }
};

let user = {
 name: "John",
 sayHi() {
  alert(this.name);
 }
}

user.sayHi = user.sayHi.defer(1000);

user.sayHi();