بازگشت به درس

متد "f.defer(ms)" را به تابع‌ها اضافه کنید

اهمیت: 5

متد defer(ms) را به پروتوتایپ تمام تابع‌ها اضافه کنید که تابع را بعد از ms میلی‌ثانیه اجرا می‌کند.

بعد از اینکه آن را انجام دادید، چنین کدی باید کار کند:

function f() {
  alert("Hello!");
}

f.defer(1000); // را نشان می‌دهد "Hello!" بعد از 1 ثانیه
Function.prototype.defer = function(ms) {
  setTimeout(this, ms);
};

function f() {
  alert("Hello!");
}

f.defer(1000); // را نشان می‌دهد "Hello!" بعد از 1 ثانیه