بازگشت به درس

عملیات‌های آرایه.

اهمیت: 5

بیایید 5 عملیات آرایه را امتحان کنیم.

  1. یک آرایه styles با المان‌های “Jazz” و “Blues” ایجاد کنید.
  2. “Rock-n-Roll” را به انتهای آن اضافه کنید.
  3. مقدار وسطی را با “Classics” جایگزین کنید. کد شما برای پیدا کردن مقدار وسط باید برای هر آرایه‌ای با طول فرد کار کند.
  4. مقدار اول آرایه را بیرون بیاورید و آن را نمایش دهید.
  5. دو مقدار Rap و Reggae را به اول آرایه اضافه کنید.

آرایه در حین فرایند اینگونه خواهد بود:

Jazz, Blues
Jazz, Blues, Rock-n-Roll
Jazz, Classics, Rock-n-Roll
Classics, Rock-n-Roll
Rap, Reggae, Classics, Rock-n-Roll
let styles = ["Jazz", "Blues"];
styles.push("Rock-n-Roll");
styles[Math.floor((styles.length - 1) / 2)] = "Classics";
alert( styles.shift() );
styles.unshift("Rap", "Reggae");