بازگشت به درس

شیء شمارنده

اهمیت: 5

اینجا یک شیء شمارنده با کمک تابع سازنده ساخته شده است.

آیا کار می‌کند؟ چه چیزی را نمایش خواهد داد؟

function Counter() {
 let count = 0;

 this.up = function() {
  return ++count;
 };
 this.down = function() {
  return --count;
 };
}

let counter = new Counter();

alert( counter.up() ); // ?
alert( counter.up() ); // ?
alert( counter.down() ); // ?

مسلما به درستی کار خواهد کرد.

هر دو تابع تودرتو در محیط لغوی بیرونی یکسانی ساخته شده‌اند پس آنها به متغیر count یکسان دسترسی دارند:

function Counter() {
 let count = 0;

 this.up = function() {
  return ++count;
 };

 this.down = function() {
  return --count;
 };
}

let counter = new Counter();

alert( counter.up() ); // 1
alert( counter.up() ); // 2
alert( counter.down() ); // 1