بازگشت به درس

آیا شمارنده‌ها مستقل هستند؟

اهمیت: 5

اینجا ما دو شمارنده می‌سازیم: counter و counter2 با استفاده از تابع یکسان makeCounter.

آیا آنها مستقل هستند؟ دومین شمارنده چه چیزی را نمایش خواهد داد؟ 0,1 یا 2,3 یا چیز دیگری؟

function makeCounter() {
  let count = 0;

  return function() {
    return count++;
  };
}

let counter = makeCounter();
let counter2 = makeCounter();

alert( counter() ); // 0
alert( counter() ); // 1

alert( counter2() ); // ?
alert( counter2() ); // ?

جواب: 0,1.

تابع‌های counter و counter2 با فراخوانی‌های متفاوتِ makeCounter ساخته شده‌اند.

پس آنها محیط‌های لغوی بیرونی مستقل دارند که هر کدام آنها count خودش را دارد.