بازگشت به درس

ویژگی‌ها را بشمارید

اهمیت: 5

یک تابع count(obj) بنویسید که تعداد ویژگی‌های درون شیء را برگرداند:

let user = {
  name: 'John',
  age: 30
};

alert( count(user) ); // 2

سعی کنید تا جایی که می‌توانید کد را کوتاه بنویسید.

پی‌نوشت: ویژگی‌های سمبلی(symbolic properties) را نادیده بگیرید، فقط ویژگی‌های «معمولی» را بشمارید.

باز کردن یک sandbox همراه با تست‌ها.

function count(obj) {
  return Object.keys(obj).length;
}

باز کردن راه‌حل همراه با تست‌ها درون یک sandbox.