بازگشت به درس

کپی و مرتب کردن آرایه

اهمیت: 5

ما آرایه‌ای از رشته‌ها arr داریم. ما می‌خواهیم یک کپی مرتب شده از آن را داشته باشیم اما arr را تغییر ندهیم.

یک تابع copySorted(arr) بسازید که چنین کپی‌ای را برگرداند.

let arr = ["HTML", "JavaScript", "CSS"];

let sorted = copySorted(arr);

alert( sorted ); // CSS, HTML, JavaScript
alert( arr ); // HTML, JavaScript, CSS (بدون تغییر)

برای ایجاد یک کپی و اجرای مرتب‌سازی روی آن، می‌توانیم از slice() استفاده کنیم:

function copySorted(arr) {
  return arr.slice().sort();
}

let arr = ["HTML", "JavaScript", "CSS"];

let sorted = copySorted(arr);

alert( sorted );
alert( arr );