بازگشت به درس
این محتوا تنها در این زبان‌ها موجود است: English, Español, Français, Italiano, 日本語, 한국어, Русский, 简体中文. لطفاً به ما
function concat(arrays) {
 // sum of individual array lengths
 let totalLength = arrays.reduce((acc, value) => acc + value.length, 0);

 let result = new Uint8Array(totalLength);

 if (!arrays.length) return result;

 // for each array - copy it over result
 // next array is copied right after the previous one
 let length = 0;
 for(let array of arrays) {
  result.set(array, length);
  length += array.length;
 }

 return result;
}

باز کردن راه‌حل همراه با تست‌ها درون یک sandbox.