بازگشت به درس

به‌هم پیوستن آرایه‌های typed

یک آرایه‌ از Uint8Array داده شده است. یک تابع concat(arrays) بنویسید که آن‌ها را در یک آرایه‌ی واحد به هم متصل کند و برگرداند.

باز کردن یک sandbox همراه با تست‌ها.

function concat(arrays) {
 // sum of individual array lengths
 let totalLength = arrays.reduce((acc, value) => acc + value.length, 0);

 let result = new Uint8Array(totalLength);

 if (!arrays.length) return result;

 // for each array - copy it over result
 // next array is copied right after the previous one
 let length = 0;
 for(let array of arrays) {
  result.set(array, length);
  length += array.length;
 }

 return result;
}

باز کردن راه‌حل همراه با تست‌ها درون یک sandbox.