بازگشت به درس

مقایسه ها

اهمیت: 5

نتیجه نهایی عبارت های زیر چیست؟

5 > 4
"apple" > "pineapple"
"2" > "12"
undefined == null
undefined === null
null == "\n0\n"
null === +"\n0\n"
5 > 4 → true
"apple" > "pineapple" → false
"2" > "12" → true
undefined == null → true
undefined === null → false
null == "\n0\n" → false
null === +"\n0\n" → false

بعضی از دلایل:

  1. true، نیاز به توضیح نداره.
  2. false، بر اساس مقایسه لغت نامه ای که "a" کوچک تر از "p" است.
  3. دوباره مانند مثال قبل در مقایسه لغت نامه ای حرف اول "2" بزرگ تر از حرف اول عبارت دیگر "1" است.
  4. مقادیر null و undefined تنها برابر یکدیگرند.
  5. برابری سختگیرانه، سختگیرانه است. به دلیل تفاوت در نوع داده پاسخ false است.
  6. مانند مثال شماره (4)، null تنها برابر undefined است.
  7. برابری سختگیرانه برای دو داده از دو نوع متفاوت.