بازگشت به درس

با استفاده از کلوژرها جمع بزنید

اهمیت: 4

تابع sum را بنویسید که اینگونه کار می‌کند: sum(a)(b) = a+b.

بله دقیقا به این شکل، با استفاده از دو پرانتز (اشتباه تایپی نیست).

برای مثال:

sum(1)(2) = 3
sum(5)(-1) = 4

برای اینکه پرانتز دوم کار کند، پرانتز اول باید یک تابع برگرداند.

مانند این:

function sum(a) {

  return function(b) {
    return a + b; // را از محیط لغوی بیرونی می‌گیرد "a" متغیر
  };

}

alert( sum(1)(2) ); // 3
alert( sum(5)(-1) ); // 4