بازگشت به درس

ساعت تعمیم داده شده

اهمیت: 5

ما یک کلاس Clock(ساعت) داریم. هم اکنون، هر ثانیه را نمایش می‌دهد.

class Clock {
 constructor({ template }) {
  this.template = template;
 }

 render() {
  let date = new Date();

  let hours = date.getHours();
  if (hours < 10) hours = '0' + hours;

  let mins = date.getMinutes();
  if (mins < 10) mins = '0' + mins;

  let secs = date.getSeconds();
  if (secs < 10) secs = '0' + secs;

  let output = this.template
   .replace('h', hours)
   .replace('m', mins)
   .replace('s', secs);

  console.log(output);
 }

 stop() {
  clearInterval(this.timer);
 }

 start() {
  this.render();
  this.timer = setInterval(() => this.render(), 1000);
 }
}

یک کلاس جدید ExtendedClock بسازید که از Clock ارث‌بری می‌کند و پارامتر precision – تعداد ms بین هر «تیک تاک» – را اضافه می‌کند. به طور پیش‌فرض باید 1000 (یک ثانیه) باشد.

 • کد شما باید در فایل extended-clock.js باشد.
 • فایل اصلی clock.js را تغییر ندهید. آن را گسترش دهید.

باز کردن یک sandbox برای تمرین.

class ExtendedClock extends Clock {
 constructor(options) {
  super(options);
  let { precision = 1000 } = options;
  this.precision = precision;
 }

 start() {
  this.render();
  this.timer = setInterval(() => this.render(), this.precision);
 }
};

باز کردن راه‌حل درون sandbox.