بازگشت به درس

اسم جاوااسکریپت

اهمیت: 2

با استفاده از ساختار if..else، کدی بنویسید که بپرسد: ‘What is the “official” name of JavaScript?’

اگر بازدیدکننده “ECMAScript” را وارد کند، سپس پیام “Right!” را نشان دهید، در غیر این صورت این پیام را نشان دهید: “You don’t know? ECMAScript!”

دمو درون یک پنجره جدید

<!DOCTYPE html>
<html>

<body>
 <script>
  'use strict';

  let value = prompt('What is the "official" name of JavaScript?', '');

  if (value == 'ECMAScript') {
   alert('Right!');
  } else {
   alert("You don't know? ECMAScript!");
  }
 </script>


</body>

</html>