بازگشت به درس

بررسی هرزنامه

اهمیت: 5

یک تابع checkSpam(str) بنویسید که اگر str دارای کلمات ‘viagra’ یا ‘XXX’ باشد مقدار true را برگرداند، در غیر این صورت false.

تابع نباید به بزرگی یا کوچکی حرف حساس باشد:

checkSpam('buy ViAgRA now') == true
checkSpam('free xxxxx') == true
checkSpam("innocent rabbit") == false

باز کردن یک sandbox همراه با تست‌ها.

برای اینکه جستجو را به بزرگی یا کوچکی حرف حساس نکنیم، بیایید حروف رشته را کوچک کنیم و سپس جستجو کنیم:

function checkSpam(str) {
  let lowerStr = str.toLowerCase();

  return lowerStr.includes('viagra') || lowerStr.includes('xxx');
}

alert( checkSpam('buy ViAgRA now') );
alert( checkSpam('free xxxxx') );
alert( checkSpam("innocent rabbit") );

باز کردن راه‌حل همراه با تست‌ها درون یک sandbox.