بازگشت به درس

login را بررسی کنید

اهمیت: 3

کدی بنویسید که با prompt برای login درخواست کند.

اگر بازدید کننده "Admin" وارد کند، سپس برای رمز عبور prompt کنید، اگر ورودی یک خط خالی یا Esc باشد – “Canceled” را نمایش دهید، اگر رشته(string) دیگری باشد – سپس “I don’t know you” را نشان دهید.

رمز عبور به شکل زیر بررسی می شود:

 • اگر برابر با “TheMaster” باشد، سپس “Welcome!” را نمایش دهید،
 • اگر رشته(string) دیگری باشد – “Wrong password” را نمایش دهید،
 • اگر یک رشته(string) خالی یا ورودی cancelled باشد، “Canceled” را نمایش دهید

طرح:

لطفا از بلوک های if تو در تو استفاده کنید. خوانایی کلی کد را در نظر بگیرید.

راهنمایی جزیی: رد کردن یک ورودی خالی به prompt یک رشته خالی '' بر می گرداند. فشار دادن ESC در حین null prompt را بر می گرداند.

اجرای دمو

let userName = prompt("Who's there?", '');

if (userName === 'Admin') {

 let pass = prompt('Password?', '');

 if (pass === 'TheMaster') {
  alert( 'Welcome!' );
 } else if (pass === '' || pass === null) {
  alert( 'Canceled' );
 } else {
  alert( 'Wrong password' );
 }

} else if (userName === '' || userName === null) {
 alert( 'Canceled' );
} else {
 alert( "I don't know you" );
}

به تورفتگی عمودی درون بلوک های if توجه کنید. از لحاظ فنی به آنها نیازی نیست، اما کد را خواناتر می کنند.