بازگشت به درس

محدوده خارج را بررسی کنید

اهمیت: 3

یک شرط if بنویسید که بررسی کند age بین 14 و 90 به صورتی که که شامل خود آنها هم بشود نباشد.

دو نوع بسازید: اولی با استفاده از NOT !، و دومی بدون آن.

نوع اول:

if (!(age >= 14 && age <= 90))

نوع دوم:

if (age < 14 || age > 90)