بازگشت به درس

حدود بین را بررسی کنید

اهمیت: 3

یک شرط if بنویسید که بررسی کند age بین 14 و 90 به صورتی که شامل خودشان هم بشود هست یا نه.

“شامل خودشان” یعنی age می تواند به مرز 14 و 90 هم برسد.

if (age >= 14 && age <= 90)