بازگشت به درس

زنجیره‌ای

اهمیت: 2

یک شیء ladder وجود دارد که بالا و پایین رفتن را ممکن می‌کند:

let ladder = {
 step: 0,
 up() {
  this.step++;
 },
 down() {
  this.step--;
 },
 showStep: function() { // قدم کنونی را نشان می‌دهد
  alert( this.step );
 }
};

حال اگر ما نیاز داشته باشیم که برای چند بار متوالی صدا بزنیم، می‌توانیم اینگونه این کار را انجام دهیم:

ladder.up();
ladder.up();
ladder.down();
ladder.showStep(); // 1
ladder.down();
ladder.showStep(); // 0

کد up، down و showStep را تغییر دهید تا صدازدن‌ها را زنجیره‌ای کنید، مثل این:

ladder.up().up().down().showStep().down().showStep(); // اول 1 را نشان می‌دهد سپس 0 را

چنین روشی در بین کتابخانه‌های جاوااسکریپت به طور گسترده استفاده می‌شود.

باز کردن یک sandbox همراه با تست‌ها.

راه حل این است که خود شیء را با هربار صدازدن برگردانیم.

let ladder = {
 step: 0,
 up() {
  this.step++;
  return this;
 },
 down() {
  this.step--;
  return this;
 },
 showStep() {
  alert( this.step );
  return this;
 }
};

ladder.up().up().down().showStep().down().showStep(); // اول 1 را نشان می‌دهد و سپس 0 را

همچنین می‌توانیم به ازای هر خط یک بار صدا بزنیم. برای زنجیره‌های طولانی این روش خوانایی بیشتری دارد:

ladder
 .up()
 .up()
 .down()
 .showStep() // 1
 .down()
 .showStep(); // 0
let ladder = {
 step: 0,
 up: function() {
  this.step++;
  return this;
 },
 down: function() {
  this.step--;
  return this;
 },
 showStep: function() {
  alert(this.step);
  return this;
 }
};

باز کردن راه‌حل همراه با تست‌ها درون یک sandbox.