بازگشت به درس

عبارت border-left-width را به borderLeftWidth تغییر دهید

اهمیت: 5

تابع camelize(str) را بنویسید که کلمه‌های جدا شده توسط خط تیره مانند “my-short-string” را به عبارت camel-cased مانند “myShortString” تبدیل می‌کند.

یعنی اینکه تمام خط تیره‌ها را حذف کند و هر کلمه بعد از خط تیره با حرف بزرگ شروع شود.

مثال‌ها:

camelize("background-color") == 'backgroundColor';
camelize("list-style-image") == 'listStyleImage';
camelize("-webkit-transition") == 'WebkitTransition';

پی‌نوشت راهنمایی: از split برای تبدیل رشته به آرایه استفاده کنید، آن را تغییر شکل دهید و با join آنها را پیوند بزنید.

باز کردن یک sandbox همراه با تست‌ها.

function camelize(str) {
 return str
  .split('-') // my-long-word -> ['my', 'long', 'word']
  .map(
   (word, index) => index == 0 ? word : word[0].toUpperCase() + word.slice(1)
  ) // ['my', 'long', 'word'] -> ['my', 'Long', 'Word']
  .join(''); // ['my', 'Long', 'Word'] -> myLongWord
}

باز کردن راه‌حل همراه با تست‌ها درون یک sandbox.