بازگشت به درس

یک ماشین حساب قابل توسعه بسازید

اهمیت: 5

یک تابع سازنده Calculator بسازید که شیءهای ماشین حساب «قابل توسعه» می‌سازد.

این تکلیف از دو بخش تشکیل شده است.

 1. اول، متد calculate(str) را بسازید که یک رشته مانند "1 + 2" را در شکل «عدد عملگر عدد» دریافت می‌کند و نتیجه را برمی‌گرداند. این متد باید جمع + و منها - را متوجه شود.

  مثالی از کاربرد آن:

  let calc = new Calculator;
  
  alert( calc.calculate("3 + 7") ); // 10
 2. سپس متد addMethod(name, func) را اضافه کنید که به ماشین حساب یک عملیات جدید را آموزش می‌دهد. این متد اسم عملگر name و تابع دو آرگومانی func(a,b) که عملیات را پیاده‌سازی می‌کند را دریافت می‌کند.

  برای مثال، بیایید عمل ضرب *، تقسیم / و به توان رساندن ** را اضافه کنیم:

  let powerCalc = new Calculator;
  powerCalc.addMethod("*", (a, b) => a * b);
  powerCalc.addMethod("/", (a, b) => a / b);
  powerCalc.addMethod("**", (a, b) => a ** b);
  
  let result = powerCalc.calculate("2 ** 3");
  alert( result ); // 8
 • پرانتز یا عبارات پیچیده در این تکلیف وجود ندارند.
 • اعداد و عملگر دقیقا به یک فاصله خالی محدود می‌شوند.
 • اگر دوست داشته باشید می‌توانید مدیریت ارور را هم اضافه کنید.

باز کردن یک sandbox همراه با تست‌ها.

 • لطفا در نظر داشته باشید که متدها چگونه ذخیره شده‌اند. آنها به سادگی به ویژگی this.methods اضافه شده‌اند.
 • تمام آزمایش‌ها و تبدیلات عددی در متد calculate انجام می‌شوند. در آینده ممکن است برای پشتیبانی از عبارات پیچیده‌تر توسعه بیابد.
function Calculator() {

 this.methods = {
  "-": (a, b) => a - b,
  "+": (a, b) => a + b
 };

 this.calculate = function(str) {

  let split = str.split(' '),
   a = +split[0],
   op = split[1],
   b = +split[2];

  if (!this.methods[op] || isNaN(a) || isNaN(b)) {
   return NaN;
  }

  return this.methods[op](a, b);
 };

 this.addMethod = function(name, func) {
  this.methods[name] = func;
 };
}

باز کردن راه‌حل همراه با تست‌ها درون یک sandbox.