بازگشت به درس

یک ماشین‌حساب بسازید

اهمیت: 5

یک شیء calculator با سه متد بسازید:

 • read() برای دو مقدار prompt می‌کند و آنها را به عنوان ویژگی‌های شیء با نام‌های a و b ذخیره می‌کند.
 • sum() مجموع مقدارهای ذخیره‌شده را برمی‌گرداند.
 • mul() مقدارهای ذخیره‌شده را ضرب می‌کند و نتیجه را برمی‌گرداند.
let calculator = {
 // ... کد شما ...
};

calculator.read();
alert( calculator.sum() );
alert( calculator.mul() );

[دمو]

باز کردن یک sandbox همراه با تست‌ها.

let calculator = {
 sum() {
  return this.a + this.b;
 },

 mul() {
  return this.a * this.b;
 },

 read() {
  this.a = +prompt('a?', 0);
  this.b = +prompt('b?', 0);
 }
};

calculator.read();
alert( calculator.sum() );
alert( calculator.mul() );

باز کردن راه‌حل همراه با تست‌ها درون یک sandbox.