بازگشت به درس

دریافت میانگین سن

اهمیت: 4

تابع getAverageAge(users) بنویسید که آرایه‌ای از اشیای دارای ویژگی age می‌گیرد و میانگین سن را برمی‌گرداند.

فرمول میانگین به این صورت است: (age1 + age2 + ... + ageN) / N.

برای مثال:

let john = { name: "John", age: 25 };
let pete = { name: "Pete", age: 30 };
let mary = { name: "Mary", age: 29 };

let arr = [ john, pete, mary ];

alert( getAverageAge(arr) ); // (25 + 30 + 29) / 3 = 28
function getAverageAge(users) {
  return users.reduce((prev, user) => prev + user.age, 0) / users.length;
}

let john = { name: "John", age: 25 };
let pete = { name: "Pete", age: 30 };
let mary = { name: "Mary", age: 29 };

let arr = [ john, pete, mary ];

alert( getAverageAge(arr) ); // 28