بازگشت به درس

نتیجه‌ی مقداردهی

اهمیت: 3

مقادیر a و x بعد از اجرای کد زیر چیست؟

let a = 2;

let x = 1 + (a *= 2);

جواب:

  • a = 4 (ضربدر دو شده)
  • x = 5 (محاسبه‌ی 1 + 4)