بازگشت به درس

اعداد یکتای آرایه را جداسازی کنید

اهمیت: 5

فرض کنیم arr یک آرایه باشد.

تابع unique(arr) را بسازید که باید آرایه‌ای شامل المان‌های خاص arr را برگرداند.

برای مثال:

function unique(arr) {
  /* کد شما */
}

let values = ["Hare", "Krishna", "Hare", "Krishna",
  "Krishna", "Krishna", "Hare", "Hare", ":-O"
];

alert( unique(values) ); // Hare, Krishna, :-O

پی‌نوشت: اینجا رشته‌ها استفاده شده‌اند اما می‌توانند هر مقداری از هر نوعی باشند.

پی‌نوشت دوم: از Set برای ذخیره مقدارهای یکتا استفاده کنید.

باز کردن یک sandbox همراه با تست‌ها.

function unique(arr) {
  return Array.from(new Set(arr));
}

باز کردن راه‌حل همراه با تست‌ها درون یک sandbox.